Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 Budgetcoach.nl: E.CoenenCoaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83758631;
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met E.CoenenCoaching onderhandelt en/of een overeenkomst aangaat voor door E.CoenenCoaching te leveren diensten;
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen een opdrachtgever en E.CoenenCoaching waarin staat dat E.CoenenCoaching diensten levert aan de opdrachtgever;
1.4 Diensten: alle door E.CoenenCoaching te leveren diensten aan een opdrachtgever. Daaronder vallen onder andere advisering, doch niet alleen, consultatie en ondersteuning;
1.5 Fee: de vergoeding die E.CoenenCoaching aan een opdrachtgever in rekening brengt voor de aan opdrachtgever geleverde diensten.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten hoe ook genaamd met E.CoenenCoaching. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst E.CoenenCoaching uitdrukkelijk af. Dat geldt ook voor bedingen die afwijken van deze algemene voorwaarden, behalve als E.CoenenCoaching schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijking.
2.2. Sommige van deze algemene voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die algemene voorwaarden blijven ook van toepassing nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de betalingsverplichting, aansprakelijkheid en geheimhouding.

3. Offertes

3.1 Alle door E.CoenenCoaching verstrekte aanbiedingen, offertes en daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvend, behalve als zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken met de opdrachtgever.
3.2 De offertes van E.CoenenCoaching zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. E.CoenenCoaching is alleen verbonden aan mondelinge toezeggingen, nadat zij deze toezeggingen schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 De prijzen die in een offerte staan, zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra E.CoenenCoaching van de opdrachtgever de schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen van het aanbod van E.CoenenCoaching, doch uiterlijk na een termijn van dertig dagen.
4.2 Als de opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat E.CoenenCoaching de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen indien E.CoenenCoaching niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden E.CoenenCoaching slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
In het geval (nog) geen schriftelijke overeenkomst is ondertekend, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens het geval de opdrachtgever binnen acht dagen reclameert.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 E.CoenenCoaching heeft een inspanningsverbintenis om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en kunnen uit te voeren volgens de eisen van goed vakmanschap. E.CoenenCoaching gaat geen resultaatsverbintenis aan, behalve als zij schriftelijk iets anders heeft afgesproken.
5.2 Als partijen hebben afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag E.CoenenCoaching de uitvoering van de onderdelen die bij de volgende fase horen opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de eerdere fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3 Als het tijdstip waarop de overeenkomst is voltooid, wordt beïnvloed door een wijziging of aanvulling van de overeenkomst die door partijen nog moet worden afgesproken, zal E.CoenenCoaching de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk informeren. Als partijen een vaste prijs hebben afgesproken voor de te leveren diensten, zal E.CoenenCoaching de opdrachtgever van tevoren informeren als de nog af te spreken wijziging of aanvulling van de overeenkomst ervoor zorgt dat de afgesproken prijs wordt overschreden.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever werkt goed mee aan het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever zal aan E.CoenenCoaching steeds tijdig alle door haar nuttig en noodzakelijk geachte gegevens en inlichtingen geven en beschikbaar stellen, om E.CoenenCoaching in staat te stellen de diensten behoorlijk uit te voeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar beschikbaar gestelde gegevens.
6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door E.CoenenCoaching te verlenen diensten, de te gebruiken hulpmiddelen daarbij, en voor de beveiliging ervan.
6.3 Als de opdrachtgever op grond van de overeenkomst apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking stelt, moeten die voldoen aan de voor de diensten noodzakelijke specificaties. Als E.CoenenCoaching niet, niet tijdig of niet volgens de afspraken kan beschikken over de voor de diensten noodzakelijke apparatuur, materiaal en bedoelde gegevens, of als opdrachtgever op een andere manier niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit leiden tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Daarbij geldt de inhoud van artikel 9.4.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Als één van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst merkt dat een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden wordt belemmerd of belemmerd dreigt te worden, of één van de partijen twijfelt over het redelijk te verwachten resultaat binnen de overeengekomen fee en tijd, moet die partij dat direct schriftelijk laten weten aan de andere partij.
7.2 Als de situatie in artikel 7.1 van toepassing is, overleggen de opdrachtgever en E.CoenenCoaching met elkaar. Als uit het overleg blijkt dat er wijzigingen in de overeenkomst moeten worden aangebracht, moeten die door beide partijen schriftelijk worden bevestigd. Dit geldt tevens voor alle andere wijzigingen dan genoemd in artikel 7.1.

8. Vervolgopdracht

Als uit de overeenkomst een vervolgopdracht voortvloeit, zal de opdrachtgever deze verstrekken aan E.CoenenCoaching volgens dezelfde voorwaarden en vergoedingen als de reeds lopende opdracht, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

9. Fee

9.1 De fee hangt niet af van het resultaat van de door E.CoenenCoaching uitgevoerde diensten.
9.2 De fee wordt gevormd door de tarieven van E.CoenenCoaching. De tarieven zijn exclusief reiskosten. Ook overige onkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken. Alle bedragen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW).
9.3 E.CoenenCoaching kan de met de opdrachtgever afgesproken fee jaarlijks aanpassen met de indexeringen, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen. E.CoenenCoaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in de fee.
9.4 Als E.CoenenCoaching de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de diensten en mag zij 1 uur administratiekosten in rekening brengen, exclusief eventuele reiskostenvergoeding. Als reiskosten gemaakt zijn, worden ook deze in rekening gebracht.

10. Facturering

10.1 E.CoenenCoaching factureert maandelijks op basis van de wijze van tijdsverantwoording die zij met opdrachtgever heeft afgesproken. Verder gelden de bepalingen over betalingen in de overeenkomst.
10.2 Van het bepaalde in artikel 10.1 kunnen partijen schriftelijk afwijken als facturering plaatsvindt op basis van de vastgestelde bedragen in de overeenkomst.

11. Betaling

11.1 Facturen van E.CoenenCoaching moeten worden betaald op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld is. De opdrachtgever moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, behalve als partijen schriftelijk iets anders hebben afgesproken.
11.2 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. E.CoenenCoaching, heeft dan het recht om de zakelijke opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van E.CoenenCoaching, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen vermeerderd met 2%, tot op de dag waarop de opdrachtgever het hele bedrag heeft betaald.
Als de particuliere opdrachtgever in gebreke blijft zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van E.CoenenCoaching heeft E.CoenenCoaching het recht vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen, tot de dag waarop de opdrachtgever heeft betaald.
Ook is E.CoenenCoaching bij niet-betaling bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, de diensten definitief te beëindigen en betaling te verlangen van alles wat E.CoenenCoaching op dat moment op te eisen heeft. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door E.CoenenCoaching geleden schade, die onder meer bestaat uit gemiste winst en heeft E.CoenenCoaching het recht op schadevergoeding ter zake. Ook is E.CoenenCoaching bevoegd de nog uit te voeren diensten op te schorten met de periode waarin de opdrachtgever een opeisbare (deel)factuur niet betaalt.
E.CoenenCoaching houdt zich bovendien het recht voor de incasso van de vordering uit handen te geven. In dat geval moet de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, de buitengerechtelijke incassokosten betalen, voor een bedrag dat minstens gelijk is aan 15% van het nog openstaande totale bedrag, zonder dat E.CoenenCoaching hoeft te bewijzen dat de kosten tot dat bedrag zijn gemaakt. De opdrachtgever moet ook alle eventuele gerechtelijke kosten betalen.
11.3 De Opdrachtgever betaalt zonder korting, verrekening of opschorting. De opdrachtgever mag het factuurbedrag niet verrekenen met welke tegenvordering dan ook en/of de betaling van de factuur opschorten. Daarbij maakt het niet uit of de opdrachtgever het factuurbedrag betwist.
11.4 Als de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de afgesproken termijn voldoet, zullen betalingen van de opdrachtgever primair dienen om alle verschuldigde rente en de door E.CoenenCoaching gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten te bekostigen. Daarna worden de betalingen in mindering gebracht op de vordering die het langst openstaat. Dit geldt ook als de opdrachtgever aangeeft dat hij een latere factuur betaalt.
11.5 Alle bedragen en betalingen worden vermeld c.q. verricht in euro’s, behalve als partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets anders afspreken. Partijen vermelden de omzetbelasting (B.T.W.) apart op de declaraties.
11.6 E.CoenenCoaching kan bij het sluiten van de overeenkomst en tussentijds bij het niet betalen van één of meer facturen, extra zekerheid verlangen als de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft. Ontvangt E.CoenenCoaching geen extra zekerheid van de opdrachtgever, dan mag zij de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
11.7 De vordering van E.CoenenCoaching is direct opeisbaar als de opdrachtgever:

 • failliet wordt verklaard
 • surseance van betaling is verleend
 • in de schuldsanering komt
 • door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest
 • overlijdt
 • nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan te voldoen
 • enige verplichting niet nakomt die voortvloeit uit de wet of de overeenkomst
 • overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder valt de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of al bestaande vennootschap
 • overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf

12. Geheimhouding
12.1 Budgetcoach.nl en de opdrachtgever verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen en waarvan zij weten of zouden moeten weten dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet als- en dan voor zover- verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van dossier meegeleverd.
12.2 E.CoenenCoaching en de opdrachtgever zullen allebei alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en gegevens die zij van de andere partij hebben ontvangen, geheim te houden.
12.3 E.CoenenCoaching moet ervoor zorgen dat informatie, gegevens en meningen die aan haar zijn verstrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, niet naar de bron kunnen worden herleid, behalve als de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.
12.4 E.CoenenCoaching is gebonden aan de door de opdrachtgever aan haar verstrekte richtlijnen en aanwijzingen over het gebruik van de gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens en van meningen, conclusies en opvattingen, die zij bij de uitvoering van de overeenkomst te weten is gekomen of die daarbij zijn ontstaan.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Met uitzondering van opzet of grove schuld is E.CoenenCoaching niet aansprakelijk voor de kosten, schade en renten, die direct of indirect ontstaan door onder andere:

 • daden of nalatigheden van E.CoenenCoaching, haar ondergeschikten, of andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld
 • onjuiste, gebrekkige, of onvolledige informatie of adviezen van E.CoenenCoaching, of doordat E.CoenenCoaching in het algemeen tekortschiet in haar verantwoordelijkheden, al dan niet voordat de overeenkomst tot stand komt
 • vertraging, fouten en/of gebreken in geleverde diensten
 • het onjuist en/of ondeskundig verwerken en/of gebruiken van door E.CoenenCoaching geleverde diensten

13.2 Iedere aansprakelijkheid van E.CoenenCoaching die voortvloeit uit de overeenkomst, is beperkt tot het uit te keren maximumbedrag dat haar verzekering uitkeert.
13.3 E.CoenenCoaching is nooit, ook niet bij opzet of grove nalatigheid, aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen misgelopen winst en besparingen, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.
13.4 Als de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt, moet hij alle daaruit voortvloeiende schade van E.CoenenCoaching vergoeden.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart E.CoenenCoaching voor vorderingen van klanten en/of derden – daaronder vallen werknemers en (andere) hulppersonen – welke vorderingen voortvloeien uit en/of verband houden met door E.CoenenCoaching geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden op grond van de overeenkomst. Deze vrijwaring omvat ook de redelijke kosten die E.CoenenCoaching dient te maken in verband met juridische bijstand in het geval zij door een derde wordt aangesproken.
13.6 Klachten en/of aanspraken vanuit de opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na uitvoering van de opdracht te worden ingediend bij E.CoenenCoaching, zulks onder verval van de aanspraken als deze buiten deze termijn worden ingediend.

14. Overmacht

14.1 Bij overmacht worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van E.CoenenCoaching opgeschort, zolang de overmacht toestand duurt.
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarop E.CoenenCoaching niet of nauwelijks invloed kan uitoefenen, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet op grond van de wet of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor het risico van E.CoenenCoaching komt.
Hieronder zijn onder andere begrepen: stakingen in andere bedrijven bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of vergelijkbare toestanden, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen en omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van het personeel. Dit geldt alleen als en voor zover deze omstandigheden de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onredelijk moeilijk maken.
14.2 E.CoenenCoaching heeft het recht zich te beroepen op overmacht als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat E.CoenenCoaching haar verbintenis uit de overeenkomst had moeten nakomen.
14.3 E.CoenenCoaching heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen. Of bij beëindiging van dienstverband, overeenkomst of freelancecontract.
14.4 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van E.CoenenCoaching opgeschort. Als de overmachttoestand waardoor E.CoenenCoaching haar verplichtingen niet kan nakomen langer duurt dan drie maanden, mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder opzegtermijn. Tijdens de overmachtperiode is het bepaalde in artikel 9.4 ook van toepassing.
14.5 Als E.CoenenCoaching bij het begin van de overmacht al deels aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts deels aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel apart factureren en moet de opdrachtgever deze factuur betalen. Dit geldt niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Beëindiging van de overeenkomst

15.1 Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
15.2 De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken termijn is verlopen, of door voltooiing van de afgesproken diensten door E.CoenenCoaching.
15.3 Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de overeenkomst, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
15.4 Een partij kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd alleen beëindigen als hij schriftelijk opzegt en zich houdt aan een opzegtermijn van 3 maanden.
15.5 Opzegging moet gebeuren door één van beide partijen bij aangetekend schrijven waaruit de reden(en) van de opzegging moet(en) blijken.
15.6 In de gevallen die in artikel 14.1 staan, heeft E.CoenenCoaching ook het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.
15.7 Onverminderd de bepalingen in 16.1 tot en met 16.3 heeft E.CoenenCoaching recht op vergoeding van door haar geleden schade, kosten, renten en dergelijke; de opdrachtgever is daarvoor aansprakelijk.

16. Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Nederlands recht is van toepassing op de onderhandelingen voor en de totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen E.CoenenCoaching en de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle overeenkomsten die worden aangegaan met opdrachtgevers die in het buitenland wonen of zijn gevestigd.
16.2 Alle conflicten die voortvloeien uit of verband houden met alle overeenkomsten met E.CoenenCoaching, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almere, of, naar vrije keuze van E.CoenenCoaching, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.
16.3 Er is sprake van een conflict als één van beide partijen dit beweert.

Begin met chatten!
Hulp nodig?
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?